Eskilstuna Flygplats – Historik

 • 1952 antas första generalplanen som berörde området där flygplatsen nu är belägen
 • 1963 etableras miltär bastropp på platsen och militär flygverksamhet påbörjades
 • 1967 träffas avtal mellan militära myndigheter och Eskilstuna kommun om civil verksamhet på flygplatsen
 • 1968 utföres breddning av rullbanan till 35 m. Nya militära klargörningsområden anläggs. Civil taxibana breddas samt inflyttning av civil tröskel från norr
 • 1969 pågår reguljär flygtrafik i regi av Linjeflyg AB med Metropolitan och Nord 262 till Malmö
 • 1971 upphör linjetrafiken, dock fortsätter viss chartertrafik bl a till Visby, Rönne och Kanarieöarna
 • 1972 upphör även chartertrafiken, främst i avsaknad av landningshjälpmedel ILS-krav (glidbana). Sedan dess har civil verksamhet i stort utgjorts av affärs- och taxiflyg samt privat- och klubbflyg inklusive skolflygverksamhet
 • 1976 antas en kommunöversikt där bl a flygplatsens eventuella bullerstörningar behandlas
 • 1986 diskuteras vissa reguljära flyglinjer, bl a Örebro-Eskilstuna-Arlanda. Inget av detta blir realiserat
 • 1987 färdigställs en serie arbeten i militär regi, bl a anpassning av basen till ”Flygbas 90” med två kortbanor
 • 1997-98 installeras ny flygplatsbelysning i militär regi.  Arbetet sker i teknisk och ekonomisk samverkan med civila intressen
 • 1998 fattas kommunala beslut om anläggande av civila kompletta landninghjälpmedel (ILS och DME)
 • 2000 fattas kommunalt beslut om att utarbeta en MKB
 • 2001 ILS och DME driftsätts. Enskild väg över rullbanan i söder stängs. Anmälan inlämnas till Generalläkaren beträffande ökad civil flygskoleverksamhet
 • 2002 inlämnas tillståndsansökan beträffande ändrad civil verksamhet. Totala antalet flygplanrörelser inkl militär flygverksamhet anges till 28 400. Begärda kompletteringar insänds åren 2003-2004
 • 2004 Nytt försvarsbeslut innebär att all militär verksamhet skall vara avvecklad vid basen 2005-12-31 och att basen skall säljas
 • 2005 ges justerad ansökan om miljöprövning in till Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • 2006 i juni avkunnas nu gällande miljödom av Miljödomstolen vilket medger 27 400 flygrörelser per år
 • 2007 den 31 december köps flygplatsen av Eskilstuna kommun från Fortifikationverket
 • 2011 Eskilstuna flygplats blev ISO 140001 certifierad 2011-05-17
Eskilstuna Flygplats – Historik

Eskilstuna Flygplats – Historik

1952 antogs första generalplanen som berörde området där flygplatsen nu är belägen.
Eskilstuna Flygplats – Miljö

Eskilstuna Flygplats – Miljö

Vi strävar efter en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i samverkan med andra trafikslag.
En del av Eskilstuna Logistik

En del av Eskilstuna Logistik

E-handel, datacenter eller industri. Kom och etablera dig i Eskilstuna. Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar åt dig.