Avgifter

På Eskilstuna flygplats gäller lokala flygplatsavgifter. Swedavias årslandningskort gäller således ej.

Avgifterna är ett ransoneringsverktyg för att möta villkoren i gällande miljödom men skall även till del täcka upp för kostnader som gjorda investeringar medfört.

a) Begreppsförklaringar
Eskilstunabaserat luftfartyg:
Luftfartyg som opereras från Eskilstuna flygplats/Ekeby flygfält och har Eskilstuna som sin huvudsakliga hemvist.

Kommersiell flygskoleverksamhet:
Skolflyg som bedrivs av Luftfartsstyrelsen godkänd flygskola.

Privatflygare:
Innehavare av giltigt flygcertifikat som inte flyger i kommersiellt syfte.

Skolflyg:
Flygning med elev som inte innehar flygcertifikat eller som utbildas för en högre behörighet än befintligt certifikat.

Landningsavgift allmän:
Gäller luftfartyg med max startvikt understigande 2 000 kg som EJ är baserade på Eskilstuna flygplats eller luftfartyg med en max startvikt överstigande 2 000 kg. I denna avgift ingår inflygnings- och landningsavgift för ett (1) landningstillfälle.

Landningsavgift lokal:
Gäller luftfartyg med startvikt mindre än 2 000 kg som är baserade på Eskilstuna flygplats eller Ekeby flygfält. I denna avgift ingår inflygnings- och landningsavgift för ett (1) landningstillfälle.

Lokalt årslandningskort:
Tillståndshandling för luftfartyg med startvikt mindre än 2 000 kg. Kortet gäller endast på Eskilstuna Flygplats och för luftfartyg baserade på flygplatsen eller Ekeby flygfält. Kortet medger obegränsat antal landningar och inflygningstillfällen.

Instrumentinflygningsavgift:
Tillämpas och prissätts beroende av viktklass och avser ett instrumentinflygningstillfälle vid skolflygning i flygplatsens luftrum (utan landning).

b) Flygplatsavgifter

FLYGPLATSAVGIFTER EXKL MOMS

Lokalt årslandningskort 1 1 500 SEK
för Eskilstunabaserat luftfartyg  
 upp till 2000 kg  
Lokalt årslandningskort 2 3000 SEK
för Eskilstunabaserat luftfartyg  
 2000 - 5700 kg  

Möjlighet finns att vid flygskoleverksamhet träffa särskilt avtal om ett begränsat antal rörelser.

Landningsavgift allmän
Vikt kg     SEK
Upp till 2000   175
5700   290
8000   400
12000   640
15000   765
Över 15000   765+70/ton

 

Instrumentinflygningsavgift
Max startvikt
Understigande 5 700 kg 50 SEK
Upp till 8 000 kg 100 SEK
12 000 kg 200 SEK
15 000 kg 250 SEK
Över 15 000 kg 400 SEK

Passageraravgifter

Inrikes SEK Utrikes SEK
40 75

 

Parkeringsavgifter    
Vikt kg Platta pris/dygn SEK Kallhangar pris/dygn SEK
Upp till 5700 185 370, ny hangar
Upp till 15000 370 740, ny hangar
Över 15000 370+20/ton ---

Dygnsavgift gäller civila plattor och debiteras först efter 5 timmars parkering. Parkeringsavgift gäller ej för flygklubbsområdet.

Övriga avgifter  
Startström 28 V Markström 220V
100 SEK/tillfälle 70 SEK/dygn

 

c) Rabatter & befrielser
* Rabatter för luftfartyg ur bullersynpunkt
Privat innehavare av luftfartyg som kan förevisa av Transportstyrelsen särskilt utfärdat bevis om installerad bullerdämpningsutrustning erhåller rabatt på lokala avgifter enligt nedan.

Rabatten utgör 25 procent om bullerdämpning sker med extra ljuddämpare och 50 procent om bullerdämpning sker med både extra ljuddämpare och särskild propeller. Rabatten ger således max. 50 procent på den avgift som utgår.

Bullerdämpningsutrustning skall ha dokumenterad effekt, beskriven i s.k. granskningsrapport till modifieringsgodkännande utfärdad av Transportstyrelsen. Det nya lägre bullervärdet skall framgå av reviderat miljövärdighetsbevis utfärdat av Transportstyrelsen för aktuell luftfartygsindivid.

** Befriade från landningsavgift
Luftfartyg, tillverkade år 1964 eller tidigare, så kallade veteranluftfartyg. Enligt praxis betraktas dessa få exemplar som museiföremål och rekommenderas avgiftsbefrielse av Luftfartsverket.

Luftfartyg som opereras av Frivilliga Flygkåren (FFK), vid övningar eller uppdrag.

Luftfartyg som opererar med Hjälpflygtillstånd.

Luftfartyg som landar i avsikt att bogsera (hämta) segelflygplan som ej nått planerad destination (flygsäkerhetsfråga).

Besökande luftfartyg till Eskilstuna Motorflygklubb. Gäller endast då klubblokalen är öppen och bemannad och en (1) landning och en (1) start vid varje besökstillfälle. Besöket loggas genom klubbens försorg.

Regeln upphör vid publika flygdagar och andra kommersiella arrangemang.

Luftfartyg som ingår och deltar i flygdagsprogram vid arrangemang på Eskilstuna flygplats.

Övrigt
Skulle luftfartyg som tecknat lokalt årslandningskort avyttras till annan, utanför Eskilstuna flygplats eller Ekeby flygfält eller av tekniska orsaker inte kunna brukas, kan kortet överflyttas till annat luftfartyg som uppfyller kriterierna.