Miljö

Eskilstuna flygplats har i sin miljödom tillstånd till 27 400 rörelser per år.

Vi strävar efter en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i samverkan med andra trafikslag.

En viktig del inom ramen för Eskilstuna logistikparks utveckling är att erbjuda en flygplats för i första hand fraktflyg, men utesluter inte att framtiden även kunna erbjuda möjlighet till passagerarflyg där tåg skall kunna mata in passagerare till flygplatsen.

Detta ställer höga krav på ett gediget miljöarbete vilket vi tar på största allvar.
Det handlar bland annat om att minimera utsläpp och buller genom landningsavgifter som premierar flygplantyper med låga emissionsvärden.

Vi samverkar med närboende och söker samarbete med ideella organisationer för att förbättra miljön i närområdet.

Vattenprover tas med regelbundenhet i omkringliggande vattendrag.

Vi använder biobränslen för uppvärmning istället för konventionell eldningsolja och givetvis källsorterar vi allt avfall. 

Vi undersöker även möjligheten att använda solenergi för uppvärmning och har även tagit initiativ till att utreda möjligheterna att använda tak- och fältytor för solel.

Flygplatsen har ett mål att använda 100 procent förnybar energi för marktransporter.

Flygplatsen är sedan 2011-05-17 certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 140001.

Eskilstuna flygplats överväger också att följa principerna i den nya internationella standarden ISO 26 000 som handlar om socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Miljöpolicy för Eskilstuna flygplats

"Eskilstuna flygplats skall kontinuerligt och målmedvetet arbeta med att förbättra miljön knuten till flygplatsverksamheten samt minska föroreningar genom att:

 • Integrera miljömålen i flygplatsens affärsplan
 • Samverka med andra trafikslag som t.ex. järnvägstransporter
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågorna hos all personal
 • Vid upprättande av beslutsunderlag för styrelse och ledning konsekvent väga in miljöaspekterna samt följa lagar och andra krav som flygplatsen berörs av
 • Genom återvinning och kretsloppsystem skapa maximalt nyttjande av våra tillgångar
 • Minska energianvändningen samt främja förnyelsebara energikällor
 • Föra en dialog med vår omgivning och samverka med alla intressenter som t.ex. närboende
 • Dokumentera alla avvikelser och klagomål samt förbättra verksamheten utefter dessa
 • Genom regelbundna uppföljningar och miljörevisioner klargöra huruvida uppställda mål för miljöarbetet samt lagar och andra krav uppfylls"

  Miljörapporter 

Miljörapport Eskilstuna Flygplats 2019